Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dzwonki/ftp/1procenteu/index.php:2) in /home/dzwonki/ftp/1procenteu/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2010

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/dzwonki/ftp/1procenteu/wp-includes/post.php on line 828

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/dzwonki/ftp/1procenteu/wp-includes/post.php on line 828
PIT | 1 procent podatku

Posts tagged PIT

Ryczałtowcy rozliczą się na nowym PIT

Minister finansów opracował nowe wzory formularzy , /A, /O i /D, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.

Jest już gotowy projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniający wzory zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Modyfikacji ulegną PIT-28, PIT-28/A, PIT/O i PIT/D.

Zmiany te wynikają z faktu, że od 1 stycznia 2010 r. nie obowiązuje już 20-proc. stawka ryczałtu od przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze. zryczałtowany dla tych przychodów wynosi 8,5 proc.

Ponadto zmieniają się zasady przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznegoktóre mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2010 r. W wyniku dokonanych modyfikacji ograniczeniu ulega zakres danych jakie podatnik będzie zobligowany podać w PIT, gdy zdecyduje się na złożenie wniosku o przekazanie 1 proc. Efektem tej zmiany jest usunięcie we wzorze PIT-28 w części zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” pola „Nazwa OPP”.

Zmianie ulega też podstawa prawna przesyłania organizacji pożytku publicznego przez naczelnika urzędu skarbowego informacji w sprawie wysokości zadeklarowanej kwoty oraz danych identyfikacyjnych podatników, którzy złożyli wniosek o przekazanie 1 proc. podatku. Projekt rozporządzenia uwzględnia ten fakt we wzorze zeznania PIT-28.

Nowe formularze zaczną obowiązywać 1 stycznia 2011 r.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Korekta PIT-a i 1% podatku

Kwota podatku przeznaczona do przekazania może wynikać nie tylko z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, ale także z korekty tego zeznania.
Ustawodawca wprowadził jednak dla takiej korekty ograniczenie czasowe. Korekta ta nie może zostać dokonana później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Zatem korekty dokonywane w terminie późniejszym nie uprawniają do zadysponowania kwotą nieprzekraczającą należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Dodanie możliwości przekazywania 1% podatku wynikającego z korekt zeznań złożonych nie później niż dwa miesiące po upływie terminu do złożenia zeznania skutkowało znowelizowaniem zasad rozliczania nadpłat w Ordynacji podatkowej. Nadpłata wynikająca z korekty zeznania w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie pomniejszana o kwotę odpowiadającą nadwyżce kwoty przekazanej na rzecz organizacji pożytku publicznego zgodnie z wnioskiem podatnika, o którym mowa w odrębnych przepisach, ponad zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół kwotę 1% podatku należnego wynikającego z tej korekty.
Te same zasady będą miały zastosowanie do nadpłat wynikających z decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych. wydanych przez właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej.
Wprowadzenie tych regulacji było niezbędne, by ewentualne skutki błędnego obliczenia podatku w zeznaniu rocznym i przekazania w związku z tym zawyżonej kwoty 1% podatku na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego obciążyły bezpośrednio podatnika, a nie budżet państwa. W efekcie tych zmian to podatnik pokryje z własnych środków nadwyżkę ponad kwotę przekazaną przez naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z wnioskiem podatnika wyrażonym w zeznaniu podatkowym, a kwotą stanowiącą 1 % podatku należnego po obniżeniu (zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół).- poprzez pomniejszenie przez organ podatkowy zwracanej mu nadpłaty.

Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje zadeklarowaną kwotę na rachunek bankowy wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego w trzecim lub czwartym miesiącu licząc od końca miesiąca, w którym upłynął termin dla złożenia zeznania podatkowego.

W której rubryce PIT-a wskazać organizację i jak obliczyć kwotę 1% podatku

Kolejnym krokiem jest wypełnienie odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym ( – część O, poz. 305-307, – część N, poz. 105-107, – część H, poz. 124-126, -38 – część G. poz. 58-60, – część M: poz. 129-131). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1 % należnego podatku. Numer ten znajdziemy w wykazie opp Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Nie możemy zapomnieć też o wpisaniu kwoty, którą chcemy przekazać dla organizacji. Kwota ta nie może przekraczać należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wypełnienie w zeznaniu PIT odpowiednich pozycji traktowane jest na równi ze złożeniem wniosku o przekazanie przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Warunkiem przekazania tej kwoty jest jednak zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego?

Osobami, które mogą, a jednocześnie chcą poprzeć ten szczytny cel wpłatą, są ci którzy:

- nie prowadzą działalności gospodarczej i nie rozlicza ich organ rentowy bądź zakład pracy (tzn. składają -37),

- prowadzą działalność gospodarczą i są na tzw. ryczałcie (tzn. składają ),

- prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych lub korzystają z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (tzn. składają bądź ).

Go to Top